Gå til innhold

Info om TU

SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram (SEPREP TU) er en toårig, tverrfaglig videreutdanning for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som har behandlings- og oppfølgingsansvar for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Ett kull består av 30 – 40 deltakere som arbeider i samme opptaksområde og fordeler seg jevnt mellom kommune, Nav og spesialisthelsetjeneste. Utdanningen består av undervisning, faglig veiledning i tverrfaglig og tverretatlig gruppe og litteraturstudier/oppgaveskriving i gruppe. Virksomheten ble landsomfattende i 1998, etter oppdrag knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ved utgangen av 2017 har det vært gjennomført 109 toårige, tverrfaglige videreutdanningsprogram med DPS og større kommuner som lokale arrangører. 3744 deltakere har fullført utdanningen.
 
Integrert behandling av ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser ble implementert i utdanningsprogrammene, i samsvar med rusreformen av 2004 (etter modellforsøk finansiert fra Sosial- og helsedirektoratet).
 
Lokal forankring og praksistilknytning har stor betydning for læringsutbytte, ved at teorien kan knyttes direkte til deltakernes praktiske hverdag. Dette skjer blant annet gjennom refleksjon i veiledningsgruppene. Det tilrettelegges for lokalt samarbeid ved at programmene planlegges og ledes av en styringsgruppe med representanter for arbeidsgiverne fra kommuner, nav, spesialisthelsetjeneste og brukerrepresentanter. En lokal koordinator tilknyttet arrangørstedet ivaretar det løpende arbeidet i 20 % stilling.

Økt kompetanse og bedre samhandling er tydelige gevinster av utdannings­programmet, ifølge jevnlige og større evalueringer, sist gjennomført 2016 (Oxford Research). Det er en klar tendens i retning av større tverrfaglig kompetanse blant deltakerne. Utvikling av samarbeidsrelasjoner på tvers av fag og forvaltningsnivå er det området hvor utdanningsprogrammet ser ut til å ha høyest måloppnåelse. I tillegg større oppmerksomhet på etisk og faglig refleksjon over egne praksiser. Alle evalueringer som er gjennomført, kan lastes ned fra vår hjemmeside her.

Høgskolen i Innlandet er samarbeidspartner for kvalitetssikring av studieplan og eksamensavvikling. Bestått eksamen gir 60 studiepoeng.

Målsettingen fra statlig hold har vært å bidra til å innfri de overordnede målene i Opptrappingsplanen ved å:

  • Styrke kompetansen blant ansatte som i sitt daglige arbeid har behandlings-, rehabiliterings- og/eller oppfølgingsansvar overfor personer med alvorlige psykiske lidelser
  • Fremme det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet innen og mellom forvaltningsnivåene
  • Sikre reell brukermedvirkning i utforming av tjenestene


Utdanningen består av 100 timer undervisning, 80 timer veiledning i tverrfaglig og tverretatlig gruppe og 40 timer litteraturstudier i gruppe. Krav til hver enkelt student er teoriframlegg og refleksjonsnotat under første studieår. Veiledningsgruppene leverer to skriftlige oppgaver i løpet av studietiden. Timelærerne er anerkjente og oppdaterte klinikere og/eller forskere, samt lærere med erfaringskunnskap, i kraft av å ha vært pasient eller pårørende. Disse bidrar til innsikt og forståelse, sett fra innsiden når det gjelder bedringsprosesser. All undervisning kvalitetssikres ved fortløpende evaluering. Veilederne har bred klinisk erfaring og veiledererfaring, og rekrutteres i størst mulig grad lokalt.
  
Målgruppe:
Deltakere med minimum Bachelorgrad innen helse, sosial, arbeid. Profesjonsgrupper som leger, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, pedagoger etc.
 
Annet:
Per i dag er det 3 program som pågår: Kristiansand (program nr. 7), Bjørgvin (program nr. 4) og Skien, Telemark (program nr. 7).
 
Vi arbeider kontinuerlig med planlegging av programmer i alle helseregioner. I november/desember 2018 starter vi opp program ved Kronstad, Nidaros og i Tromsø.