Gå til innhold

ISPS Norge          Erfaringskompetanse.no          Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk helse          TIPS Sør-Øst          Napha           

 

 

Savner du en lenke her? Send en mail til Ingrid S. Nyhus (ingrid.nyhus@seprep.no)                                             

 

ANDRE LENKER

BRUKER- OG PÅRØRENDEORGANISASJONER:
A-larm (Bruker- og pårørendeorganisasjon innen Rusfeltet)
Angstringen
Aurora - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen – om autisme og Asperger syndrom
Fontenehuset i Oslo
Hvite ørn
KBT Midt-Norge (Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling)
Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
LPP Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Mental Helse Norge 
NUBS - Nettverk av unike brukerstemmer innen rus og psykisk helse
RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rom-Agder – Råd og muligheter, prosjekt brukerstyrt senter i Agder
Selvhjelp Norge – nasjonalt knutepunkt for selvhjelp
Senter mot Incest
Smiso (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep)
Organisasjonen Voksne for Barn
We shall overcome – støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner
 
ANDRE ORGANISASJONER:
Erfaringskompetanse.no
frivillig.no
ISPS Norge
Morild
psykose | bipolar - Støtte og råd til deg med psykose - eller bipolar lidelse
NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene)

HØGSKOLEN I INNLANDET:
Høgskolen i Innlandet
 
OPPLYSNINGSORGANISASJONER:
forebygging.no – kunnskapsbase innen forebyggende og helsefremmende arbeid
Helsebiblioteket – oppslag på  Psykisk helse
Kommunetorget.no – for planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene
Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring innen helse
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk helseinformatikk
Rom for stemmer – om å høre stemmer
Rådet for psykisk helse
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
 
OFFENTLIGE ETATER:
Helsedirektoratet
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Helsetilsynet
Folkehelseinstituttet
NAV – Arbeid og psykisk helse
regjeringen.no – Regjeringens nettside
 
EVALUERING, UTDANNING OG FORSKNING:
ENTER Mental health (Europeisk nettverk for opplæring, evaluering og forskning innen psykisk helsevern)
forskning.no – forskningsnytt, underside om helse
kunnskapssenteret.no – Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Forskningsrådet – helse- og omsorgstjenester
Norsk institutt for Kunst og Uttrykksterapi
SINTEF - Helse og velferd
TIPS Sør-Øst
Undervisningsprogrammet VIVAT – førstehjelp ved selvmordsfare
Vestre Viken – BET-utdanning (Utdanning i basal eksponeringsterapi for leger og psykologer)
 
INTERNASJONALE INTERESSEORGANISASJONER:
ISPS (The International Society for Psychological and Social approaches to Psychosis)
WAPR (World Association for Psychological Research)
 
ANDRE UTENLANDSKE:
Institut for psykoseterapi – Dansk psykoterapiinstitutt
Landsforeningen SIND – Dansk mental helse organisasjon
Landsforeningen Bedre psykiatri – Dansk pårørendeorganisasjon
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Medivia ab - Psykisk hälsa i arbetslivet
Recovery in the bin
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Socialt udviklingscenter
 
LOVER OG REGLER:
Lovdata
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
Lov om helsepersonell m.v.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om kommuner og fylkeskommuner
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om spesialisthelsetjenesten
 
REGIONALE HELSEFORETAK:
Helse Midt-Norge 
Helse Nord 
Helse Sør-Øst 
Helse Vest
Regionsenter for barn og unges psykiske helse - RBUP Øst og Sør
 
FAGFORBUND:
Den norske legeforening
Fellesorganisasjonen
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk sykepleierforbund
Norsk Ergoterapeutforbund NETF
Norsk Fysioterapeutforbund
Fagforbundet 
Delta
 
BLADER OG TIDSSKRIFTER:
Bladet Psykisk helse – utgitt av Rådet for psykisk helse
Bladet Amalie – utgitt av Galebevægelsen i Danmark
Matrix – Nordisk tidsskrift for psykoterapi
Nordic Journal of Psychiatry – utgitt av Informa Healthcare
PsykOppNytt – tidsskrift utgitt av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Sinn og Samfunn – utgitt av Mental Helse
Suicidologi – tidsskrift utgitt av Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging
Sykepleien – utgitt av Norsk Sykepleierforbund
Tidsskrift for Den norske legeforening
Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid – utgitt av Universitetsforlaget