Gå til innhold

To års utdannings-tilbud til individual- terapeuter

i kommunene og spesialisthelsetjenesten

Mange personer med psykose ønsker og evner individuell samtaleterapi. 

Person - og relasjonsforståelse er grunnpilarer i utvikling av identitet og sosial kompetanse.

Et bedringsperspektiv gir en god ramme for dialog og samarbeid rundt myndiggjøring av personen.

Fellesfaktorer i psykoterapi forener terapeuter som kan lære teknisk mangfold av hverandre.

Teknisk mangfold danner grunnlag for individualisering av terapien.

SEPREP har utviklet en pragmatisk tilnærming til psykoterapi som bygger på disse perspektivene.

SEPREPs Utdanning i psykoterapi ved psykoser gjør deg bedre egnet til å forstå og samarbeide med pasienten på en bevisst og systematisk måte.

 

Kontaktinfo

Undervisningsleder Leif Jonny Mandelid
Starvhusgt. 2 A
5014 Bergen
Tlf.: 55 56 00 10 mandag/onsdag/torsdag/fredag
Mobil: 404 03 522
E-post: leif.jonny.mandelid@seprep.no

GENERELL INFORMASJON

 

Bakgrunn og målgruppe
Utdanningen startet i 1993. Den er et videreutdanningstilbud til psykoterapeuter som praktiserer individuell psykoterapi med mennesker med alvorlige former for psykose. Utdanningen finansieres delvis av Helsedirektoratet. Deltakerne eller arbeidsgiver må betale semesteravgift og veiledning. Opprinnelig var seminaret for leger og psykologer med grunnleggende psykoterapi­utdannelse. Nå kan også høyskoleutdannede terapeuter med spesialutdannelse delta. Relevant erfaring med individual­terapeutisk arbeid er helt sentralt.

Rundt 180 terapeuter har fullført seminaret. SEPREP ønsker å starte nye seminarer straks nok kandidater har meldt seg. Det er derfor viktig at du melder interesse ved å søke og å motivere kolleger til å gjøre det samme.
 
Målsetting
Målsettingen er kompetanseheving innen diagnostikk og fasespesifikk individualisert psykoterapi i forhold til personer med psykoselidelser. UPP søker å gi terapeuten bedre forståelse og trygghet i forhold til hva som skjer i relasjonen, samt i valg av behovstilpassede strategier og teknikker.

UPP er forankret i en psykodynamisk og tilknytningsteoretisk relasjons- og personforståelse, men inkorporerer hele tiden nye teknikker i symptombehandling, blant annet fra affektregulering, metakognitiv terapi, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, og narrativ terapi. Vi søker en pragmatisk tilnærming i tråd med forskning, klinisk erfaring og brukenes erfaring med bedringsprosesser.

Fokus på hele personen, symptommestring og hjelpsøkingsatferd står sentralt. UPP vektlegger å finne en behandling som er i harmoni med brukernes egne bedringsprosesser og livsmål. Dermed kan terapien oppleves som meningsfull og nyttig, noe som øker muligheten for å oppnå en terapeutisk allianse. SEPREP har av samme grunn direkte brukermedvirkning i utviklingen av UPP.
 
Arbeidsform
Kandidatene må presentere veiledede terapier parallelt med seminaret i hele seminartiden. Seminarene veksler mellom litteraturgjennomgang med diskusjon og fremleggelse av pasientmateriale.
 
Veiledning
For at seminaret skal godkjennes, må det fremlegges attest for veiledning i minst 70 timer. Veileder må godkjennes av SEPREP. Veiledningen kan foregå individuelt eller i grupper på to til fire kandidater. Tidsrammen utvides med 10 timer ved tre og tjue timer ved fire i gruppen.  
 
Rammene for seminaret
Seminargruppen består av 6 til 10 kandidater, ledet av en seminarleder. Seminarene holdes der hvor kandidatene holder til og starter snarest mulig etter at minst seks kvalifiserte kandidater har forpliktet seg til å delta.

Tidsrammen er 160 seminartimer fordelt på 4 semestre, med 5 – 6 samlinger per semester. Av disse er det vanligvis en dobbelsamling per semester.
 
Semesteravgift
Semesteravgiften er for tiden (januar 2024) kr 13 000,- per semester. Den justeres fortløpende.

Gjeldende pensumliste
Pensumlisten består av relevant litteratur og er veiledende. Den kan variere litt, alt etter den enkelte seminarleders preferanser, eller innspill fra seminardeltakerne. Innholdet dekker de samme temaene og revideres fortløpende i pakt med forskning og klinisk erfaring. Nedenfor (vedlegg 1) finner du pensumlisten som er i bruk nå (juni 2020).