Gå til innhold

To års utdannings-tilbud til individual- terapeuter

i kommunene og spesialisthelsetjenesten

Mange mennesker med psykose både ønsker og evner individuell samtaleterapi.
 
Person og relasjon er grunnpilarer i utvikling av identitet og sosial kompetanse.
 
SEPREP Utdanning i psykoterapi ved psykoser gjør deg bedre egnet til å forstå og møte slike behov hos mennesker med psykose på en bevisst og systematisk måte.

Kontaktinfo

Undervisningsleder Leif Jonny Mandelid
Starvhusgt. 2 A
5014 Bergen
Tlf.: 55 56 00 10 mandag/onsdag/torsdag/fredag
Mobil: 404 03 522
E-post: leif.jonny.mandelid@seprep.no

GENERELL INFORMASJON

 

Bakgrunn og målgruppe
Utdanningen startet i 1993. Den er et videreutdanningstilbud til psykoterapeuter som praktiserer individuell psykoterapi med mennesker med alvorlige sinnslidelser. Utdanningen finansieres delvis av HOD. Deltakerne eller arbeidsgiver må selv betale semesteravgift og veiledning. Opprinnelig var seminaret tilrettelagt for leger og psykologer med grunnleggende psykoterapiutdanning. Etter hvert har høgskoleutdannede med spesialutdannelse i økende grad blitt tatt inn etter særlige vurderinger. SEPREP arbeider nå aktivt for å legge forholdene til rette for at flere høgskoleutdannede kan bli tatt inn på UPP. Relevant arbeidserfaring og veiledet individualterapeutisk arbeid er sentralt.
 
Siden 1993 er i alt 27 seminarer blitt fullført i Bergen, Bodø, Oslo, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Førde, Skien og Tromsø. To seminarer pågår p.t., i Oslo og Kristiansand. SEPREP ønsker å starte nye seminarer på flere steder i landet straks nok kandidater har meldt seg. Det er derfor avgjørende at du melder interesse og ønske om lokalisering!
 
Målsetting
Målsettingen er kompetanseheving innen diagnostikk og praktisering av behovstilpasset individuell psykoterapi i samarbeid med personer med psykoseutfordringer. UPP søker å gi terapeuten bedre forståelse og trygghet i forhold til hva som skjer i relasjonen, samt i valg av behovsspesifikke strategier og teknikker.

UPP er forankret i en psykodynamisk relasjons- og personmodell, men inkorporerer fortløpende nyere teknikker i symptombehandling. Blant annet fra kognitiv terapi, i tråd med forskning og klinisk erfaring. Fokus på sykdomsbevissthet, symptommestring og hjelpsøkende atferd står sentralt. UPP vektlegger også å finne en behandling som er i harmoni med personens egen bedringsprosess og livsmål.  

SEPREP arbeider for direkte brukermedvirkning i utviklingen av UPP.

For tiden prøver vi ut et UPP program i Oslo spesielt tilrettelagt for arbeid med unge mellom 15 og 25 år. 
 
Arbeidsform
Kandidatene må presentere veiledede terapier parallelt med seminaret i hele seminartiden. Seminarene veksler mellom litteraturgjennomgang med diskusjon og fremleggelse av pasientmateriale.
 
Veiledning
For at seminaret skal godkjennes, må det fremlegges attest for veiledning i minst 70 timer. Veileder må godkjennes av SEPREP. Veiledningen kan foregå individuelt eller i grupper på inntil fire kandidater. For hver kandidat utover en, utvides timerammen med 10 timer. Kandidaten selv eller arbeidsgiver må betale for veiledningen. 
 
Rammene for seminaret
Den enkelte seminargruppe består av 6 til 10 kandidater, ledet av en seminarleder. Seminarene avholdes på sentrale steder i landets ulike regioner. De startes straks nok kvalifiserte kandidater har forpliktet seg til å delta.
 
Tidsrammen er 160 seminartimer fordelt på 4 semestre. Den vanligste formen har blitt ca 10-12 samlinger i året.
 
Semesteravgift
Semesteravgiften er for tiden kr 11 500,- per semester (i fire semestre ettersom timetallet er likt i alle seminarene). Avgiften justeres fortløpende.

Registrering av interesse 
SEPREP starter UPP-seminar når nok kvalifiserte kandidater har meldt seg. Det er derfor av stor betydning at du melder din interesse ved å søke dersom du mener UPP er noe for deg. Prøv å motivere kolleger til å gjøre det samme. Oppgi gjerne ønske om seminarsted. Husk at du ikke binder deg til noe før du eventuelt har takket ja til plass. 

Y/tterligere informasjon
Dersom du ønsker ytterligere informason om UPP kan du sende en e-post til SEPREPs sekretær Wenche Løyning (wenche.loyning@seprep.no) eller SEPREP UPPs undervisningsleder Leif Jonny Mandelid (leif.jonny.mandelid@seprep.no)