Gå til innhold

Vedtekter

 
 

Statutter for SEPREP


 
§ 1
 
Stiftelsen: Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) er en selvstendig stiftelse opprettet 22. juni 1990 og følger bestemmelsene fastsatt i Lov om stiftelser av 15. juni 2001 med de endringer som er gjort gjeldende fra 1. januar 2017
 
§ 2
 
Stiftelsen har som formål å være et nasjonalt kompetansesenter på området psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Stiftelsen skal medvirke til at mennesker med alvorlige psykiske lidelser har best mulig livskvalitet og når sine mål ut fra sine ønsker, behov og forutsetninger
 
Senteret vil:
Formidle informasjon om anerkjente behandlingsformer for mennesker med alvorlige psykiske lidelser
 
Etablere og utvikle utdanninger til personer som arbeider innen psykisk helsevern/psykisk helsearbeid
 
Være et landsomfattende nettverk av fagfolk, brukere og pårørende som samarbeider med statlige og
andre offentlige organer og institusjoner
 
Stimulere til tverrfaglig utviklingsarbeid både regionalt og lokalt for å påvirke utviklingen av den hjelp
som gis mennesker med alvorlige psykiske lidelser
 
§ 3
 
Stiftelsen har sitt sete i Jacob Aalls gate 30, 0364 Oslo.
 
§ 4
 
Stiftelsens grunnkapital er kr 50.000,- som er skaffet til veie ved en bevilgning fra Styret i Haldis Dorff-Halvorsens fond, Gaustad sykehus.
 
§ 5
 

Stiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer. Minst to av disse medlemmene skal ha erfaringskompetanse relevant for SEPREP, jf. § 2, en som bruker og en som pårørende.

Til styret velges 1., 2. og 3. vararepresentant. Alle varaene har møterett. Ved forfall av styremedlem, innkalles varaene spesielt, og har dermed stemmerett.

Styret oppnevner selv sin leder, nestleder og etterfølger. Styremedlemmene velges med en fungeringstid på tre år.
 
§ 6
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter.
 
Stiftelsens signatur innehas av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
 
§ 7
 
Over styrets møter føres protokoll. Styret tilser at det blir ført regnskap over stiftelsens midler, eiendeler og gjeld, inntekter og utgifter.
 
§ 8
 
Styret ansetter statsautorisert eller registrert revisor til årlig å revidere stiftelsens regnskap.
 
§ 9
 
Endringer i vedtektene kan bare foretas med 2/3 flertall.
 
§ 10
 
Ved eventuell oppløsning av stiftelsen skal grunnkapitalen tilbakeføres til Haldis Dorff-Halvorsens fond. Andre aktiva overføres i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet til lignende formål som denne stiftelse har.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Revidert 14. juni 2019