Gå til innhold

Alle som har arbeidet med utdanninger innen SEPREP helt siden 1990, er påvirket direkte eller indirekte av Ugelstads idéer om tverrfaglige eller flerfaglige tilnærminger og erfaringskompetansens avgjørende betydning. Han var nøye med å takke pasientene for alt han hadde lært av dem ved at de delte av sine egne erfaringer.

Ugelstad var en nyskaper og et kraftsenter. Han var opptatt av de grunnleggende verdiene som psykiatrien forvalter på vegne av samfunnet: Likeverdig tilhørighet og rett til fullverdig hjelp for mennesker med psykiske lidelser, særlig dem med psykoselidelser. Hans innsats foregikk på to områder. Som underviser og veileder handlet det om kvalifisering av behandlere slik at de på en innsiktsfull måte kunne bruke seg selv som instrument i terapiforløpet. Som forsker og deltaker i nordiske og internasjonale fagnettverk arbeidet han utrettelig for utvikling av stadig mer kvalifiserte behandlingstilbud for mennesker med psykoselidelser. Han hadde tidligere vært en av grunnleggerne av «Institutt for Psykoterapi» i 1962, og på Gaustad sykehus var han var en pådriver for å bedre behandlingstilbudet for dem med alvorlige og langvarige psykoselidelser (Gilbert og Haugsgjerd i Oterholt og Haugen (red.), Universitetsforlaget 2016).

Ugelstad var med på å opprette avdelingen Kastanjebakken sammen med Sidsel Gilbert og Svein Haugsgjerd, som et spennende modellforsøk. Her ble det gitt et behandlingsprogram som la stor vekt på en kombinasjon av individuell psykoterapi og miljøterapi til unge pasienter med schizofrenidiagnoser. Kastanjebakken ble en såpass viktig inspirasjonskilde fordi det viser hvordan man kan forstå og bruke erfaringskunnskapen som en avgjørende kilde til kunnskapsutvikling, den gang som nå.

Drøye 25 år senere arbeider vi fortsatt med å videreutvikle gode modeller i tilnærmingen til mennesker med psykoselidelser. Ugelstad var også den som tok initiativet til å etablere ISPS Network, nå kjent som ISPS International (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis) som i dag utgjør SEPREPs internasjonale familie. Her møtes fagpersoner og personer med egne erfaringer på psykosefeltet, som likeverdige parter. ISPS har vært viktig for SEPREP i alle disse årene og er en helt nødvendig inspirasjonskilde i utviklingen av forståelsen av og tilnærmingen til mennesker med psykoselidelser.

For mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for SEPREP, les Sidsel Gilbert og Svein Haugsgjerds forord i boken Mening og mestring ved psykoselidelser her