Gå til innhold

Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

Fra Dialog nr. 3 2016

Siden Traumebehandling: Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (Anstorp, Benum, Jacobsen, 2014) ble utgitt har en miljøterapeutisk og praksisnær lærebok om traumebevisst omsorg vært etterspurt. Med tiden har miljøterapeutisk arbeid flyttet seg fra sykehusavdelingene til DPS-enheter og videre til kommunale gruppeboliger og individuelle boliger. Det er på disse arenaene  at størstedelen av miljøarbeidet foregår i dag. Her arbeider sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, fagarbeidere og ufaglærte. May Bente Hagen, en av redaktørene og forfatterne av boken er selv sykepleier. Hun bekreftet på lanseringsdagen at læreboken er tiltenkt alle yrkesgrupper eller ufaglærte som arbeider i miljøterapeutiske sammenhenger innen rus- og psykisk helsetjenester. Øvrige redaktører og kapitelforfattere er António Barbosa da Silva og Mona I. Telle.

Boken kan gjerne leses som et generelt tilskudd til miljøterapeutisk litteratur, men særlig i sammenhenger hvor pasienter, klienter og beboere har traumeskader oppstått i tidligere møter med andre mennesker. Den ekstra utfordringen det er å bli påført omsorgssvikt, fysiske eller psykiske overgrep fra familiemedlemmer eller andre som en står i tillitsforhold til, blir godt redegjort for gjennom flere av tekstene. Det gir konsekvenser for hvordan bedringsarbeid må foregå, og hva som må forventes av miljøarbeidere med ansvar for mennesker som åpenbart eller ukjent bærer på traumeminner. Dissosiasjon som fenomen og mestringsmekanisme blir redegjort for med bakgrunn i anerkjente tilknytnings- og utviklingspsykologiske teorier, belyst i flere av kapitelene.

I kapitelet om diagnoser og behandling og får leseren en oversikt over kategorier av traumelidelser og sentrale teorier om hvorfor noen av oss mestrer traumeopplevelser bedre, mens andre blir langvarig satt ut av spill. Videre blir belyst noen ulike former for traumebehandling; fasespesifikk tilnærming og ikke-verbale behandlingsformer.  Hoved prinsippet er at god støtte skal ligge til grunn før, og underveis i behandlingsprosessen.

Boken gir gode eksempler og forklaringer på hvordan miljøterapeuter kan forstå og samhandle i møte med mennesker med traumeskader. Det er spesielt lagt vekt på å forstå dissosiasjon som forsvarsmekanisme mot overveldende følelser knyttet til traumer som er oppstått i tidligere relasjoner. Her gis konkrete råd og tips om hjelperadferd som kan bidra til trygghet, støtte og heling ved traumeskader. Inger Eggen har delt konsekvenser av opplevelser knyttet til vold i nære relasjoner, og hun gir her god veiledning fra innsideperspektiv på hvordan opplevde traumer kan påvirke ens framtidige livsoppfatninger.

Det er viet et eget kapitel til miljøterapeuters reaksjoner i traumearbeid. Det er av stor betydning at miljøarbeidere som yter hjelp til sårbare mennesker og/eller deres pårørende får nødvendig tid og støtte til bearbeiding av egne reaksjoner og følelser som kan oppstå i arbeidet. Hos denne leseren skaper teksten assosiasjon til egne praksiser med traumebehandling. Teksten vil være nyttig til refleksjon på praksissteder med sannsynlighet for at traumeopplevelser hemmer livsutfoldelse. Selvskading, selvmordsfare og tvang blir omtalt i egne kapiteler.

Boken er egnet som pensumlitteratur for utdanninger og praksissteder som har ønske om å øke bevissthet og kunnskap om hvordan bedre forstå og bistå mennesker som har fått livene sine forstyrret eller ødelagt av traumehendelser.  

Olav Løkvik